Waar blijft het lokaal preventieakkoord Haarlem

Sigaret.jpg
11 Frank Visser.jpg
Door Frank Visser op 26 maart 2021 om 20:58

Waar blijft het lokaal preventieakkoord Haarlem

Op 23 november 2018 is het Nationaal Preventieakkoord voor een gezonder Nederland getekend. Gekozen is voor de aanpak op drie thema’s: Roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik, omdat daar winst is te boeken bij het terugdringen van gezondheidsverlies, gezondheidsverschillen en het beperken van maatschappelijke schade. Er zou ook een lokaal Haarlems preventieakkoord komen. Dat is alleen nog steeds niet verschenen. De ChristenUnie heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college.

De uitvoering van het Preventieakkoord kan niet zonder de inzet van gemeenten. Haarlem doet al veel op dit gebied. Zo doen wij mee aan de projecten en programma’s zoals Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG), Gezonde school, Sport en bewegen in de buurt, GezondIn, Samenwerkingsverbanden Aangepaste sporten, Gezonde sportkantine en Gezonde Kinderopvang[1].

Er is meer mogelijk. Dit kan de gemeente echter niet alleen. We moeten dit doen samen met de vele partijen die zich bezig houden met gezondheid in Haarlem, met sportverenigingen, scholen, ondernemers en de sociale basis.

In de informatienota Stand van zaken lokaal Volksgezondheidsbeleid uit eind 2019[2] heeft het college daarom aangekondigd dat in 2020 zal worden gestart met het vormgeven van een Lokaal Preventieakkoord in aansluiting op het Nationaal Preventieakkoord dat uiterlijk in 2021 in moet gaan. Het doel van een Lokaal Preventieakkoord is om gezamenlijk te werken aan (lokale) ambities op het gebied van preventieve gezondheid. In dit akkoord worden de ambities vertaald in concrete acties waarbij ook benoemd wordt welke partij wat doet.

Sinds de informatienota uit 2019 heeft de ChristenUnie-fractie vrijwel niets meer vernomen over de realisatie van het lokale preventieakkoord. Wij weten dat er in voorbereiding op een lokaal preventieakkoord in Boerhaavewijk een project loopt “Samen gezond in Boerhaavewijk” maar welke stappen zijn of worden gezet om stadsbreed tot een akkoord te komen is voor zover wij weten niets meer gecommuniceerd naar de gemeenteraad. Wij vinden de totstandkoming van het akkoord ook niet terug op de actielijst en jaaragenda van de commissie samenleving. Onze fractie maakt zich daarom zorgen over de voortgang.

Wij hebben vernomen dat het Rijk middelen beschikbaar heeft voor gemeenten als uitvoeringsbudget voor een Lokaal Preventieakkoord. De deadline om deze middelen aan te vragen nadert echter met rasse schreden. Om het uitvoeringsbudget te krijgen moet er uiterlijk 7 juni een lokaal preventieakkoord liggen dat tenminste gaat over twee thema’s uit het Nationaal Preventieakkoord. Daarnaast moet er een positief advies zijn van de kerngroep Lokale Preventieakkoorden over dit akkoord en dit advies moet uiterlijk 30 april worden aangevraagd. Om een positief advies te krijgen moet onder meer voor die datum het akkoord getekend zijn door tenminste één gemeente en tenminste drie andere partijen (bijvoorbeeld: cafés, bedrijven, sportaanbieders) die een gezamenlijke ambitie hebben om in te zetten op een gezonde samenleving / de lokale preventieaanpak.

Wij hebben daarom de volgende vragen:

  1. Bent u het met de ChristenUnie eens dat we in Haarlem met een lokaal preventieakkoord goede stappen kunnen zetten op het gebied van gezondheidspreventie? En ook dat we op die manier echt gezonde, lokale keuzes kunnen maken?
  2. Bent u nog steeds bereid werk te maken van een stadsbreed lokaal preventieakkoord en dit samen te doen met relevante lokale partners?
  3. Kunt u aangeven welke stappen er sinds eind 2019 zijn gezet om te komen tot een dergelijke akkoord? Welke partijen zijn inmiddels bereid een dergelijk akkoord uiterlijk 30 april te tekenen?
  4. Waarom heeft u het concept preventieakkoord nog niet voorgelegd aan de commissie samenleving waardoor deze commissie dit niet meer kan bespreken voor de deadline van 30 april?
  5. Is het college op de hoogte van de mogelijkheid tot het aanvragen van ondersteuningsbudget (9600 euro per gemeente) en uitvoeringsbudget, beschikbaar gesteld door het ministerie van VWS, om te komen tot een lokaal preventieakkoord?[3]
  6. Is het uitvoeringsbudget inmiddels aangevraagd? Zo nee gaat u het uitvoeringsbudget (via de VNG) op tijd aanvragen door voor 30 april 2021 het verplichte advies van de kerngroep Lokale Preventieakkoorden te vragen en voor 7 juli 2021 de aanvraag met het advies in te dienen?[4]

Reacties

Plaats een reactie